AEAT Instrucció 1/2017

Com a conseqüència de l’aprovació del RDL 3/2016 que introdueix modificacions a la Llei General Tributaria en relació amb els procediments sobre ajornaments i fraccionaments de pagament es publica aquesta Instrucció, amb el propòsit d’actualitzar els criteris donats als Òrgans de Recaptació de la AEAT per incrementar els ingressos tributaris en temps i forma, aconseguir que els deutes tributaris es paguin en els seus terminis, i evitar que els obligats tributaris utilitzin aquests procediments com a forma de finançament.

Per tant, mitjançant aquesta instrucció, que resulta d’aplicació per a les sol·licituds presentades a partir de 1/1/2017, s’actualitzen els criteris existents en allò referit a: terminis, garanties i d’altres aspectes, diferenciant entre els següents procediments:

  1. Mitjançant actuacions administratives automatitzades, aplicables als deutes d’import total pendent igual o inferior a 30.000 euros, que poden ser objecte de dispensa total o parcial d’aportació de garanties (LGT art. 82.2.a). S’indica en aquest cas que es prescindeixi de la realització de certs requeriments d’aportació de probes i documentació, i s’adopti la presumpció de que el sol·licitant compleix amb els requisits per a la seva concessió. El número màxim de terminis és de 12 mesos per a persones físiques, i de 6 mesos per persones jurídiques i entitats del la LGT 35.4. Per les sol·licituds de deute pendent igual o inferior a 1.000 euros, el procediment es resoldrà en atenció a la proposta de terminis formulada per l’obligat tributari, sempre que l’import de cadascun d’aquests terminis no resulti inferior a 30 euros.
  2. Ordinari o general per a la resta de deutes, i on si resulten exigibles l’aportació de proves i documentació.

D’altra banda s’adequa la AEAT Instrucció 4/2015 sobre garanties necessàries per la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, i per obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació.