Nou mínim exempt sobre la cotització empresarial per contingències comunes per la contractació indefinida de treballadors

Posted by on abr. 19, 2015 in Laboral, Notícies | 0 comments

Entre el 1/3/15 i el 31/8/16, en la mesura que es compleixin els requisits i les condicions establertes, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes, quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part corresponent al cost empresarial, en els supòsits de contractació indefinida a temps complert, sempre que suposi la creació neta de llocs de treball. Reduint aquesta quantia de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte en els supòsits de contractació indefinida a temps parcial. Aquestes beneficis s’aplicaran durant un període de 24 mesos, tot i que les empreses amb menys de 10 treballadors tindran un període addicional d’altres 12 mesos, si bé durant aquest període el benefici serà d’aplicació als primers 250 euros de cotització, i la quantia proporcional en els supòsits de contractació a temps parcial. En tots els casos caldrà mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte bonificat, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit almenys amb aquesta contractació, examinant el grau d’acompliment cada 12 mesos. Aquest nou benefici coexistirà fins el 31/3/15 amb la coneguda tarifa plana en la cotització a la Seguretat Social (RDL...

Llegir més

Bonificació a treballadors autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Posted by on abr. 19, 2015 in Laboral, Notícies | 0 comments

El RDL 1/2015 (BOE 28/2/15), estableix una bonificació del 100% o del 50%, en funció del cas, sobre la quota per contingències comunes del treballador autònom, per un termini de 12 mesos, per tal d’atendre a menors de 7 anys al seu càrrec o a familiars dependents, sempre que es contracti a un treballador per compte aliena, a temps complert o parcial, mantenint-lo durant tot el període de gaudi de la bonificació, essent en tots els casos la durada mínima de 3 mesos des de l’inici del període bonificat. Tanmateix cal mantenir l’alta en el RETA durant el període de gaudi de la bonificació i durant els 6 mesos posteriors al venciment de la mateixa. El contracte a temps parcial no es podrà celebrar per una jornada inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complert. Alhora que només tindran dret a la bonificació aquells autònoms que no tinguin treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els 12 mesos anteriors a la mateixa. Aquesta mesura és compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte aliena d’acord amb la normativa...

Llegir més

Tarifa plana reduïda per a noves contractacions indefinides

Posted by on set. 9, 2014 in Laboral, Notícies | 0 comments

Pels contractes indefinits que es formalitzin entre el 25/02/2014 i el 31/12/2014 i durant un període de 24 mesos computats a partir de la data d’efectes del contracte, que s’ha de formalitzar per escrit, l’aportació empresarial a la cotització per a contingències comunes es redueix a les següents quanties: Si la contractació és a temps complert, 100 euros/mes. Si la contractació és temps parcial, quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a la d’un treballador a temps complert comparable en: un 75%, aleshores 75 euros/mes i un 50% aleshores 50 euros/mes. Finalitzat el període de 24 mesos i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment de celebrar el contracte al qual s’apliqui la reducció disposin de menys de 10 treballadors tenen dret a una reducció equivalent al 50% de l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent al treballador contractat de manera indefinida. Amb tal de beneficiar-se d’aquestes reduccions, l’empresari ha de complir els següents requisits: Està al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions tributaries i de Seguretat Social, tant en la data d’efectes d’alta com durant tot el període d’aplicació de la bonificació. No haver extingit contractes, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels que han donat dret a la reducció, per causes objectives, disciplinaries (declarats uns i altres judicialment improcedents) o per acomiadaments disciplinaris. Sense que es tinguin en compte les extincions produïdes abans del 25/02/2014. Celebrar contractes que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Prenent pel càlcul d’aquest increment com a referència el promig diari de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa els 30 dies anteriors a la celebració del contracte. Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte amb aplicació de la reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total assolit, almenys, amb aquesta contractació. Revisant aquest manteniment cada 12 mesos. No haver estat exclòs de l’accés als beneficis de programes d’ocupació per la comissió de determinades infraccions greus o molt greus. Es relacionen una sèrie de situacions en les quals no es pot aplicar aquesta bonificació, entre d’altres: relacions laborals de caràcter especial, contractacions de certs familiars, de treballadors públics,… En cas d’incompliment de les condicions ressenyades, l’empresari està obligat a reintegrar les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i l’interés de demora corresponent. Si l’incompliment és del requisit de manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del total, la reducció quedarà sense efecte i l’empresari ha de procedir amb reintegrament en el percentatge assenyalat a la norma segons el moment en el qual es produeixi el referit incompliment, de la diferència...

Llegir més

Salaris pendents de cobrament

Posted by on set. 9, 2014 in Fiscal, Laboral, Notícies | 0 comments

Les quantitats abonades pel FOGASA pels salaris pendents de cobrament d’un exercici anterior, s’imputen al referit període anterior per esdevenir el de la seva exigibilitat. El FOGASA practicarà les retencions sobre els rendiments abonats d’acord amb el procediment general, de manera que si resulta d’aplicació el límit quantitatiu excloent de la obligació de retenir, el treballador no podrà incloure a la seva autoliquidació complementaria cap quantitat en concepte de retencions. És a dir l’import a pagar pel FOGASA no constitueix un endarreriment, fet pel qual el tipus de retenció es determinarà pel procediment general. (DGT CV...

Llegir més

Règim General: Conceptes computables a la base de cotització del Règim General de la Seguretat Social.

Posted by on febr. 3, 2014 in Laboral, Notícies | 0 comments

Les modificacions que afecten als conceptes de la base de cotització, des del 22/12/2013 són: • S’especifica que en la remuneració total que constitueix la base de cotització estan incloses tant les prestacions en metàl·lic com les prestacions en espècie. • S’exclouen les assignacions per a despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre de treball habitual per a realitzar el mateix en un lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre que l’import de les referides despeses es justifiqui mitjançant factura o document equivalent. • Les assignacions per a despeses de locomoció diferents a les anteriors i per a despeses normals de manutenció i estada, que es generin en un municipi diferent al del lloc de treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència, estaran exclosos de la base de cotització en la quantia i els límits previstos a la normativa estatal reguladora de l’IRPF. • Respecte de l’exclusió de les prestacions de la Seguretat Social i les seves millores i assignacions assistencials, es concreta que es refereix a les millores de les prestacions per Incapacitat Temporal concedides per les empreses i les assignacions destinades a satisfer despeses per estudis dirigits al desenvolupament de les seves activitats o a les característiques dels llocs de treball. • Es recull també l’obligació dels empresaris de comunicar a la TGSS per cada període de liquidació l’import de tots els conceptes salarials abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització s la Seguretat Social, encara que resultin d’aplicació bases...

Llegir més

Responsabilitat del FOGASA en extincions contractuals.

Posted by on febr. 3, 2014 in Laboral, Notícies | 0 comments

Extincions contractuals produïdes en empreses de menys de 25 treballadors. Des del passat dia 01/01/2014 i amb vigència indefinida, el FOGASA deixa de ser responsable directe d’una part de la indemnització, consistent en l’abonament al treballador de 8 dies de salari per any de servei, en el cas d’acomiadament objectiu, col·lectiu o procediment concursal en empreses de menys de 25 treballadors.

Llegir més