Nou mínim exempt sobre la cotització empresarial per contingències comunes per la contractació indefinida de treballadors

Posted by on abr. 19, 2015 in Laboral, Notícies | 0 comments

Entre el 1/3/15 i el 31/8/16, en la mesura que es compleixin els requisits i les condicions establertes, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes, quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part corresponent al cost empresarial, en els supòsits de contractació indefinida a temps complert, sempre que suposi la creació neta de llocs de treball. Reduint aquesta quantia de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte en els supòsits de contractació indefinida a temps parcial. Aquestes beneficis s’aplicaran durant un període de 24 mesos, tot i que les empreses amb menys de 10 treballadors tindran un període addicional d’altres 12 mesos, si bé durant aquest període el benefici serà d’aplicació als primers 250 euros de cotització, i la quantia proporcional en els supòsits de contractació a temps parcial. En tots els casos caldrà mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte bonificat, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit almenys amb aquesta contractació, examinant el grau d’acompliment cada 12 mesos. Aquest nou benefici coexistirà fins el 31/3/15 amb la coneguda tarifa plana en la cotització a la Seguretat Social (RDL...

Llegir més

Nou supòsit d’Inversió del Subjecte Passiu a l’IVA

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies | 0 comments

D’acord amb la modificació introduïda per la Llei 28/2014 a l’article 84.U.2º.g l’Administració estableix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu quan es donin els següents requisits: Serà subjecte passiu de l’impost l’empresari que es dediqui habitualment a revendre telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals pels lliuraments d’aquests béns, qualsevol que sigui l’import. L’empresari haurà de comunicar la seva condició de revenedor a través de la corresponent declaració censal amb anterioritat a l’inici de l’activitat econòmica. Tanmateix haurà de comunicar al seu proveïdor que actua en qualitat d’empresari revenedor. Circumstàncies que seran acreditades mitjançant un certificat específic emès per l’Administració tributària. Si un empresari no és revenedor i adquireix aquest tipus de béns per un valor global en factura superior a 10.000 euros, passarà a tenir la consideració de subjecte passiu de l’impost. Amb tal de mesurar la quantitat es tindran en compte totes les compres de l’exercici. Esdevé obligatori que l’empresari comuniqui al proveïdor que està actuant com a tal, essent suficient el lliurament d’una declaració signada al proveïdor. Les factures que suporten l’operació han de ser una sèrie diferenciada, podent incloure’s dintre de la mateixa altres operacions per les quals s’hagi de produir la regla d’inversió del subjecte passiu. En aquests casos caldrà especificar per separat la part de la base imposable que correspon a cadascuna de les...

Llegir més

Excepció a la presentació de la declaració per Impost de Societats

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies | 0 comments

Amb efectes pels períodes impositius iniciats a partir de 1/1/15 no existeix l’obligació de presentar declaració, i per tant, no hi ha autoliquidació de l’Impost, per les entitats parcialment exemptes que compleixin conjuntament els següents requisits: Que els ingressos totals no superin 50.000 euros anuals. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 euros anuals. Que totes les rendes no exemptes que obtingui l’entitat estiguin subjectes a...

Llegir més

Qualificació de les prestacions professionals del soci vers la societat en la qual participa (IVA)

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies | 0 comments

Segons la nota informativa del passat dia 10/2/15 la AEAT en relació a l’article 27.1 de la Llei 26/2014, per la qual qualifica els rendiments obtinguts pels socis persones físiques contribuents de l’IRPF com a conseqüència dels treballs professionals que portin a terme per a societats en les quals participen, estableix el següent criteri provisional: Estan subjectes al IVA les prestacions de serveis efectuades pel soci a la societat si aquest porta a terme l’ordenació per compte pròpia de factors de producció pel desenvolupament de la seva activitat professional. En aquest cas com a subjecte passiu de l’IVA està obligat a emetre factura pels serveis prestats a la societat i haurà d’estar donat d’alta en el cens d’empresaris. Per contra, no estan subjectes a IVA les prestacions de serveis pel soci a la societat, si per concórrer les notes de dependència i alienitat, cal qualificar la relació soci-societat com a laboral. En aquest cas el soci no té obligació d’expedir factura. La qualificació del rendiment obtingut pel soci com a activitat professional en el marc de l’IRPF en base a la seva inclusió en el RETA no implica que esdevingui subjecte passiu de l’IVA automàticament. Es tracta d’un indici a tenir en compte i caldrà analitzar els requisits que concorrin en cada cas...

Llegir més

Bonificació a treballadors autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Posted by on abr. 19, 2015 in Laboral, Notícies | 0 comments

El RDL 1/2015 (BOE 28/2/15), estableix una bonificació del 100% o del 50%, en funció del cas, sobre la quota per contingències comunes del treballador autònom, per un termini de 12 mesos, per tal d’atendre a menors de 7 anys al seu càrrec o a familiars dependents, sempre que es contracti a un treballador per compte aliena, a temps complert o parcial, mantenint-lo durant tot el període de gaudi de la bonificació, essent en tots els casos la durada mínima de 3 mesos des de l’inici del període bonificat. Tanmateix cal mantenir l’alta en el RETA durant el període de gaudi de la bonificació i durant els 6 mesos posteriors al venciment de la mateixa. El contracte a temps parcial no es podrà celebrar per una jornada inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complert. Alhora que només tindran dret a la bonificació aquells autònoms que no tinguin treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els 12 mesos anteriors a la mateixa. Aquesta mesura és compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte aliena d’acord amb la normativa...

Llegir més

Campanya Renda i Patrimoni 2014

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies | 0 comments

Des del passat 7 d’Abril ha començat la Campanya de l’Impost sobre la Renda i el Patrimoni per a l’exercici 2.014 que s’estendrà fins el proper dia 30 de Juny de 2.015. Per a la declaració actual cal tenir present els següents apartats: Els diferents rendiments irregulars tenen dret a una reducció de la seva base a raó del 40%. Per aquesta campanya encara gaudeixen d’exempció els primers 1.500 euros procedents de dividends (Rendiments del Capital Mobiliari). Els Rendiments del Capital Immobiliari procedents del lloguer d’habitatge per  menors de 35 anys (contractes formalitzats amb anterioritat a 1 de Gener de 2.011) o 30 anys si el contracte és posterior, quan l’arrendatari hagi percebut rendes superiors a l’IPREM (7.455,14 euros), es podran reduir un 100%. Les variacions patrimonials derivades de transmissions s’integraran a la part general, quan hagin tingut un període de generació inferior a l’any. Les transmissions de béns immobles no afectes a activitats econòmiques, continuen tenint dret a l’aplicació dels coeficients de reducció monetària als efectes del corresponent càlcul del guany o pèrdua patrimonial. Les transmissions de qualsevol tipus de béns adquirits abans del 31 de Desembre de 1994 continuen poden aplicar sense cap límit els coeficients d’abatiment als efectes de minorar el possible guany patrimonial. Les aportacions màximes a plans de pensions amb dret a reducció continuen sent de 10.000 euros anuals o 12.500 per a partícips majors de 50 anys. Es continua poden aplicar el 2.014 per part de tots els empresaris i professionals, previ compliment dels requisits, la reducció per creació o manteniment d’ocupació a raó del 20% del rendiment net. Els canvis més destacats respecte l’exercici 2.013 es poden sintetitzar en els següents apartats: Exempció de 180.000 euros per l’import de les indemnitzacions procedents d’acomiadaments produïts a partir del dia 1 d’Agost de 2.014, inclosos els acomiadaments que derivin d’un ERO aprovat a partir d’aquest dia, així com els acomiadaments col·lectius comunicats a l’Autoritat Laboral amb posterioritat al referit 1 d’Agost de 2.014. No es consideren rendiments del treball en espècie, i en conseqüència no tributen, les quantitats satisfetes per l’empresa per a les despeses i inversions efectuades el 2.014 per tal de formar als treballadors en l’ús de les noves tecnologies, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fora del lloc i horari de treball. La valoració de la retribució en espècie derivada de la utilització per part del treballador d’una vivenda que no és propietat de l’empresa que li està cedint, cal valorar-la pel cost que tingui pel pagador, inclosos els tributs que gravin l’operació i que no resulti mai inferior a la valoració establerta quan la vivienda és propietat del pagador (5 o 10% del valor cadastral). Tanmateix ‘estableix per a...

Llegir més