Ajornaments i fraccionaments de pagament

Posted by on gen. 31, 2017 in Fiscal, Notícies, Slider | 0 comments

AEAT Instrucció 1/2017 Com a conseqüència de l’aprovació del RDL 3/2016 que introdueix modificacions a la Llei General Tributaria en relació amb els procediments sobre ajornaments i fraccionaments de pagament es publica aquesta Instrucció, amb el propòsit d’actualitzar els criteris donats als Òrgans de Recaptació de la AEAT per incrementar els ingressos tributaris en temps i forma, aconseguir que els deutes tributaris es paguin en els seus terminis, i evitar que els obligats tributaris utilitzin aquests procediments com a forma de finançament. Per tant, mitjançant aquesta instrucció, que resulta d’aplicació per a les sol·licituds presentades a partir de 1/1/2017, s’actualitzen els criteris existents en allò referit a: terminis, garanties i d’altres aspectes, diferenciant entre els següents procediments: Mitjançant actuacions administratives automatitzades, aplicables als deutes d’import total pendent igual o inferior a 30.000 euros, que poden ser objecte de dispensa total o parcial d’aportació de garanties (LGT art. 82.2.a). S’indica en aquest cas que es prescindeixi de la realització de certs requeriments d’aportació de probes i documentació, i s’adopti la presumpció de que el sol·licitant compleix amb els requisits per a la seva concessió. El número màxim de terminis és de 12 mesos per a persones físiques, i de 6 mesos per persones jurídiques i entitats del la LGT 35.4. Per les sol·licituds de deute pendent igual o inferior a 1.000 euros, el procediment es resoldrà en atenció a la proposta de terminis formulada per l’obligat tributari, sempre que l’import de cadascun d’aquests terminis no resulti inferior a 30 euros. Ordinari o general per a la resta de deutes, i on si resulten exigibles l’aportació de proves i documentació. D’altra banda s’adequa la AEAT Instrucció 4/2015 sobre garanties necessàries per la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, i per obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i...

Llegir més

Quantitats percebudes per la devolució de la clàusula sòl

Posted by on gen. 31, 2017 in Fiscal, Notícies, Slider | 0 comments

A través del RDL 1/2017 s’aprova la disposició addicional 45ª de la LIRPF, d’aquesta manera el tractament fiscal de les quantitats rebudes per a la devolució de les clàusules sòl es regula de la següent manera: No s’integrarà a la base imposable de l’IRPF la devolució derivada d’acords celebrats amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, junt amb els seus interessos indemnitzatoris, de les quantitats satisfetes en concepte d’interessos per aplicació de clàusules de limitació dels tipus d’interès dels préstecs. En relació a les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent objecte de la devolució: Si les referides quantitats, en exercicis anteriors, van formar part de la base de la deducció per inversió en vivenda habitual o de les deduccions establertes per la Comunitat Autònoma, es perd el dret a practicar la deducció sobre les mateixes, havent de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica , meritada a l’exercici en el qual s’hagi celebrat l’acord amb l’entitat financera, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en els exercicis respecte dels quals no hagi prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació (RIRPF art.59), sense inclusió d’interessos de demora. No obstant no s’addiciona a la quota líquida estatal i autonòmica la part corresponent de les quantitats que es destinin directament per part de l’entitat financera a minorar el principal del préstec. Si les referides quantitats van ser despesa deduïble en exercicis anteriors respecte dels que no ha prescrit el dret de l’Administració per tal de determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, es perd tal consideració, havent de practicar autoliquidació complementaria corresponent als referits exercicis, sense sanció ni interessos de demora, ni recàrrec, en el termini comprès entre la data de l’acord i la finalització del següent termini per a la presentació de l’autoliquidació per IRPF. No formen part de la base de deducció per inversió en vivenda habitual ni de cap deducció autonòmica, ni es consideren despesa deduïble, les quantitats satisfetes pel contribuent en exercicis els quals el seu termini de presentació de l’autoliquidació per IRPF no ha finalitzat amb anterioritat a l’acord de devolució de les mateixes celebrat amb l’entitat financera, així com les quantitats respecte de les que no existeix obligació d’addició a la quota líquida mencionades a l’apartat 1 anterior. Tot lo anterior també s’aplica quan la devolució de les quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes...

Llegir més

Nou àmbit d’aplicació de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies, Slider, Varis | 0 comments

Des del passat dia 1/1/15 la Llei 26/2014 ha introduït en la LIRPF noves deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. En la seva regulació inicial aquestes deduccions eren aplicables pels contribuents que realitzaven una activitat per compte pròpia o aliena per la qual estiguessin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, i consistia en la minoració de la quota diferencial de fins a 1.200 euros anuals per a cada descendent o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents o del mínim per ascendents. Les referides persones també poden deduir de la quota diferencial fins a 1.200 euros anuals per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formin part d’una família nombrosa d’acord amb allò previst a la llei 10/2003. Des del passat 1/1/15, la norma de referencia amplia l’anterior deducció pel cas de ser un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents. Tanmateix i des de la referida data poden aplicar les anteriors deduccions els contribuents que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció per atur, pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de Classes Passives de l’Estat, així com els contribuents que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social, sempre que es tracti de prestacions per a situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social. D’aquesta manera s’aclareix que el límit de cadascuna de les anteriors deduccions referit a les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social acreditades a cada període impositiu només resultarà aplicable en els contribuents que realitzin activitat econòmica per compte pròpia o aliena per la qual estiguin donats d’alta en el corresponent règim de...

Llegir més