Nou àmbit d’aplicació de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

Posted by on abr. 19, 2015 in Fiscal, Notícies, Slider, Varis | 0 comments

Des del passat dia 1/1/15 la Llei 26/2014 ha introduït en la LIRPF noves deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. En la seva regulació inicial aquestes deduccions eren aplicables pels contribuents que realitzaven una activitat per compte pròpia o aliena per la qual estiguessin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, i consistia en la minoració de la quota diferencial de fins a 1.200 euros anuals per a cada descendent o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim per descendents o del mínim per ascendents. Les referides persones també poden deduir de la quota diferencial fins a 1.200 euros anuals per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formin part d’una família nombrosa d’acord amb allò previst a la llei 10/2003. Des del passat 1/1/15, la norma de referencia amplia l’anterior deducció pel cas de ser un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents. Tanmateix i des de la referida data poden aplicar les anteriors deduccions els contribuents que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció per atur, pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de Classes Passives de l’Estat, així com els contribuents que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social, sempre que es tracti de prestacions per a situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social. D’aquesta manera s’aclareix que el límit de cadascuna de les anteriors deduccions referit a les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social acreditades a cada període impositiu només resultarà aplicable en els contribuents que realitzin activitat econòmica per compte pròpia o aliena per la qual estiguin donats d’alta en el corresponent règim de...

Llegir més