El plantejament pel qual si és aplicable l’exempció per a guàrdia i custòdia dels nens (LIVA art.20.U.9) als serveis de menjador per estar directament relacionats entre ells, l’Administració Tributària conclou:

  • Els serveis que poden beneficiar-se de l’exempció són l’atenció, el recolzament, la vigilància als nens, en els centres escolars, durant el servei de menjador escolar, esbarjo anterior i posterior al mateix, així com en horari extraescolar anterior a l’inici de les classes i un cop finalitzades les mateixes, no ampliant l’exempció als serveis d’atenció d’infants en el transport escolar, períodes de vacances, excursions o campaments fora del centre docent.
  • Una prestació ha de ser considerada accessòria a una altra de principal quan no representi pel seu destinatari un fi en si mateixa, sinó el mitjà per gaudir en les millors condicions de l’operació principal, característica que no es troba entre els serveis de menjador escolar i guarda i custòdia de nens, representant cadascun serveis independents i per tant havent de tributar pel seu propi règim.

Per tant, es troben subjectes i no exempts els serveis de menjador escolar consistents en elaborar, distribuir i subministrar els menús escolars.

El tipus impositiu vigent per aquests serveis és del 10%. No obstant, estan exempts en la mesura que siguin prestats pels mateixos centres docents o educatius vers els seus alumnes, no fent extensiva aquesta exempció en d’altres casos, com poden ser les empreses de càtering escolar. (DGT CV 28/05/2015).