TEAC 15-12-16

És possible aplicar l’exempció per lloguer de vivenda vers una societat mercantil a aquelles operacions on es senyala a la persona que utilitzarà la vivenda, se’n prohibeix la cessió o subarrendament i l’arrendador no pot designar amb posterioritat a la celebració del contracte, les persones que l’utilitzaran.

El Tribunal Econòmic en el seu fonament de dret tercer conclou:

  • Aquesta exempció té un caràcter finalista i no exclusivament objectiu. No només atén a la naturalesa del bé immoble que es lloga sinó que requereix que el propi arrendatari el destini al seu ús com a vivenda, sense que pugui aplicar en aquest cas la cessió a tercers o el subarrendament.
  • És necessari plantejar-se si existeix alguna possibilitat de que es pugui aplicar l’exempció, quan de manera concreta i específica, en el propi contracte de lloguer, es faci constar l’usuari últim de l’immoble, de manera que s’impedeix el subarrendament o cessió posterior a persones alienes a les designades en el contracte de lloguer. L’ arrendatari no pot tenir la facultat de subarrendar o cedir la vivenda ni a designar amb posterioritat a la firma del contracte a les persones físiques usuàries de l’immoble, així com tampoc pot destinar la vivenda a ser utilitzada per a diferents persones físiques durant la vigència del contracte d’arrendament.
  • El que es pretén amb aquesta exempció és que la finalitat del contracte de lloguer serveixi únicament de vivenda a una persona concreta, de tal manera que quan s’acredita que no existeix un negoci jurídic posterior al contracte de lloguer pel qual es cedeix l’ús de la vivenda, i en conseqüència no es pot destinar a residència d’una altra persona, qualsevol que sigui el seu títol o el motiu de la cessió, s’ha d’incloure l’operació dins de l’exempció que ara examinem. Sense que aquest fet suposi una interpretació extensiva de l’exempció.
  • Els requisits que han de caracteritzar l’arrendament per a l’aplicació de l’exempció són:
  1. El propietari d’un bé immoble cedeix a l’arrendatari el dret a ocupar-lo i a excloure d’aquest a d’altres persones.
  2. Aquest fet ho ha de ser a canvi d’una renda.
  3. Per un període de temps convingut.