A través del RDL 1/2017 s’aprova la disposició addicional 45ª de la LIRPF, d’aquesta manera el tractament fiscal de les quantitats rebudes per a la devolució de les clàusules sòl es regula de la següent manera:

  • No s’integrarà a la base imposable de l’IRPF la devolució derivada d’acords celebrats amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, junt amb els seus interessos indemnitzatoris, de les quantitats satisfetes en concepte d’interessos per aplicació de clàusules de limitació dels tipus d’interès dels préstecs.
  • En relació a les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent objecte de la devolució:
  1. Si les referides quantitats, en exercicis anteriors, van formar part de la base de la deducció per inversió en vivenda habitual o de les deduccions establertes per la Comunitat Autònoma, es perd el dret a practicar la deducció sobre les mateixes, havent de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica , meritada a l’exercici en el qual s’hagi celebrat l’acord amb l’entitat financera, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en els exercicis respecte dels quals no hagi prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació (RIRPF art.59), sense inclusió d’interessos de demora. No obstant no s’addiciona a la quota líquida estatal i autonòmica la part corresponent de les quantitats que es destinin directament per part de l’entitat financera a minorar el principal del préstec.
  2. Si les referides quantitats van ser despesa deduïble en exercicis anteriors respecte dels que no ha prescrit el dret de l’Administració per tal de determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, es perd tal consideració, havent de practicar autoliquidació complementaria corresponent als referits exercicis, sense sanció ni interessos de demora, ni recàrrec, en el termini comprès entre la data de l’acord i la finalització del següent termini per a la presentació de l’autoliquidació per IRPF.
  3. No formen part de la base de deducció per inversió en vivenda habitual ni de cap deducció autonòmica, ni es consideren despesa deduïble, les quantitats satisfetes pel contribuent en exercicis els quals el seu termini de presentació de l’autoliquidació per IRPF no ha finalitzat amb anterioritat a l’acord de devolució de les mateixes celebrat amb l’entitat financera, així com les quantitats respecte de les que no existeix obligació d’addició a la quota líquida mencionades a l’apartat 1 anterior.
  • Tot lo anterior també s’aplica quan la devolució de les quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.