• Pels rendiments del treball abonats amb anterioritat al 12/07/2015, derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, es manté el tipus del 19%. A partir del 12/07/2015 aquest tipus es fixa a raó del 15%.
  • Pels rendiments d’activitats professionals abonats amb anterioritat al 12/07/2015 es manté el tipus de retenció del 19%. Aquest percentatge és del 15% quan el volum de rendiments íntegres de les referides activitats corresponent a l’exercici immediat anterior és inferior a 15.000 euros i representa més del 75% de la suma de rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en el citat exercici, alhora que s’ha comunicat al pagador la concurrència de la referida circumstància. El percentatge aplicable a partir del 12/07/2015 és del 15% suprimint el tipus de retenció reduït en funció del volum de rendiments.
  • Es manté el tipus del 9% com a tipus aplicable en el cas d’inici d’activitat i per rendiments abonats amb anterioritat a 12/07/2015, a partir de la referida data passa a ser del 7%.
  • El tipus aplicable als guanys derivats de la transmissió d’accions i participacions en IIC, rendiments d’arrendaments o subarrendaments de béns immobles urbans, rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial,… quan l’obligació de retenir esdevingui a partir del 12/07/2015 serà del 19,5%.
  • Es continua mantenint pel 2.015: el tipus del 37% pels rendiments del treball percebuts per administradors.