Assessorament laboral

 

  • Rebuts de nòmines.
  • Liquidacions mensuals d’assegurances socials a la Seguretat Social.
  • Comunicats d’altes i baixes de treballadors.
  • Comunicats d’altes i baixes per malaltia o accident.
  • Contractes de treball, pròrrogues i control de venciments.
  • Actes de conciliació davant del CMAC.
  • Sol·licituds a FOGASA.
  • Gestió de règims especials: autònoms, treballadors de la llar, treballadors del mar,…
  • Liquidacions de retencions de IRPF i certificat de rendiments.
  • Estudis de jubilació i altres pensions.