Assessorament Tributari

 

  • Planificació i gestió fiscal, fent una prèvia de les diferents alternatives i conseqüències que es deriven d’aquells fets que comporten associada una contingència fiscal.
  • Confecció i presentació de declaracions tributàries.
  • Informació i canvis normatius.
  • Consultes tributàries.
  • Declaracions de Renda i Patrimoni.
  • Procediments de gestió i recaptació tributària: verificacions de dades, comprovacions, requeriments, gestió censal, sol·licituds d’ajornament, providències de constrenyiment…
  • Procediments de revisió en via administrativa: recursos de reposició, reclamacions econòmiques i procediments especials de revisió.
  • Procediment d’inspecció tributària.