1. TITULARS DE LA WEB

D´acord amb la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), els titulars de la web són:

Anper Consultors, S.L.P. amb domicili a Gran Via Jaume I, 48, 2n-A – 17001 Girona.
Telèfon +34 972 207 262 i Fax +34 972 214 250.
També es  pot comunicar amb el titular a través l´adreça de correu electrònic info@anperconsultors.com

Registre Mercantil de Girona
Tom 883, Foli 173, Full GI-16457, Insc 1º

 

2. OBJECTE I MODIFICACIONS

Aquest AVÍS LEGAL regula l´accés als continguts i serveis ofertats a través de la web.

Qualsevol usuari utilitzarà la web conforme a les lleis que hi resultin d´aplicació així com les condicions d´aquest AVÍS LEGAL

La informació de la pàgina web no constitueix cap mitjà d´assessorament i la seva utilització és sota la responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els titulars es reserven el dret de modificar totalment o parcial les condicions d´accés i utilització, modificacions que una vegada implementades esdevindran automàticament incorporades al contigut d´aquest AVÍS LEGAL i s´entendran acceptades pels usuaris. Aquestes modificacions es publicaran en la mateixa forma en que apareix aquest AVÍS LEGAL.

 

3.  DRET D´ACCÉS I CANCEL•LACIÓ

En general, l´accés i navegació a tots els continguts de la web té caràcter gratuït. La incorporació de serveis i continguts subjectes a pagament estarà degudament especificada i subjecta a contractació prèvia.

Els continguts de la web no vulneren cap normativa ni codi de conducta de protecció de menors d´edats. No obstant, atès que els continguts no estan pensats per aquests destinataris, aquests menors d´edat no podran accedir unilateralment a la web llevat autorització prèvia i expressa dels seus representants legals, els quals seran responsables dels actes que aquells hi duguin a terme. En qualsevol cas, es presumirà concedida la indicada autorització pel sol fet d´haver accedit a la web.

Els  titulars de la web podran cancel•lar-la o donar per finalitzat, interrompre o restringir (en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís) l´accés als continguts de la pàgina web, sense que els usuaris tinguin dret a exigir cap mena d´indemnització.

L´usuari garanteix que no accedirà ni interferirà en aquesta pàgina web mitjançant cap mena de software d´aranya web (crawler), robot software, rutina o qualsevol altre sistema automàtic o semiautomàtic per monitoritzar, copiar o descarregar el seu contingut per a una finalitat no autoritzada.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web es regeix per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial.

Els usuaris de la web tenen un dret privat d´accés i navegació i, en cap cas, aquest dret o la posterior contractació d´algun servei implicarà la renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets de propietat intel•lectual i industrial.

Queda totalment prohibida la utilització de les  denominacions, marques, logotips, textos, fotografies, vídeos i altres signes distintius incorporats a la web, ja siguin propietat dels titulars o de terceres persones.

Queden reservats a favor dels titulars de la web, o d´altres tercers titulars, tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis ofertats. Particularment, està prohibit comunicar públicament, copiar, modificar, reproduir, transformar, traduir o distribuir tot o part dels esmentats continguts i/o serveis per a finalitats públiques, comercials o professionals, sense la prèvia i expressa autorització dels titulars de la web o de qui en tingui els corresponents drets.

 

5. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Atès l´accés lliure a la pàgina web, els seus titulars no garanteixen ni es fan responsables:

a) de la continuïtat dels continguts que apareixen a la web;

b) dels possibles errors o inexactituds;

c) dels virus o anomalies damnoses introduïdes involuntàriament o fraudulentament per part de tercers a la web o en el servidor on es troba hostatjada;

d) de la seguretat de les mesures implementades a la web i al servidor;

En el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna conducta o contingut il•legal cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars de la web amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

 

6. ENLLAÇOS O LINKS

a) Enllaços o links a altres pàgines web.

Si a la web hi ha enllaços o links a altres pàgines web (qualsevol que en sigui la modalitat), la responsabilitat i condicions d´ús es regiran per les que resultin de la pàgina de destinació, sense que els titulars d´aquesta web d´origen en tinguin cap responsabilitat quant al seu funcionament, informació i enllaços propis. Tanmateix, en el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna conducta o contingut il•legal en alguna de les webs de destinació cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars d´aquesta  web d´origen amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

b) Enllaços o links amb origen a altres pàgines web i amb destinació a aquesta pàgina web.

Si algun usuari privat o entitat vol establir a la seva pròpia pàgina web un enllaç amb destinació a aquesta pàgina web ho podrà fer d´acord amb aquests condicionants:

1) L´enllaç serà a la pàgina principal o d´inici;

2) L´enllaç serà directe i complet de tal forma que amb una sola clicada l´usuari accedeixi a la pàgina principal de la web a pantalla completa;

3) L´usuari no podrà reproduir la pàgina web ni incloure-la totalment o fragmentàriament dins de la seva pròpia web o altres de tercers o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

4) Queda totalment prohibit fixar enllaços des de pàgines web amb continguts o finalitats il•legals, degradants i/o obscenes i també des de pàgines que directament o indirectament: a) suposin una vulneració a la igualtat de gènere, la dignitat de les persones i/o el respecte a les minories; b) les que fomentin o incitin la violència, la intimidació, la intolerància en qualsevol de les seves formes (socials, polítiques, religioses, …); c) les de contingut sexual; d) les que atemptin contra qualssevol altres principis ètics, democràtics, constitucionals o recollits en tractats internacionals i/o a la normativa europea, estatal o autonòmica.

En el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna web amb l´enllaç d´aquesta pàgina que contravingués el que s´ha indicat al paràgraf anterior, cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars d´aquesta  web amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

 

5) La possibilitat d´incloure l´enllaç no implica el dret a la utilització de cap denominació, marca, logotip, text, fotografia, vídeo, format  o element identificatiu pertanyent als titulars d´aquesta pàgina web o dels tercers titulars dels respectius drets.

 

7. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 ANPER CONSULTORS, S.L.P., es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web .
L’ús de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida.
ANPER CONSULTORS, S.L.P., no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 

 1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, ANPER CONSULTORS, S.L.P., informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per ANPER CONSULTORS, S.L.P., i sota la seva responsabilitat.
 2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis d’assessorament empresarial.
 3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 4. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic i/o la nostra web, suposa el consentiment exprés de l’usuari per al seu tractament amb la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis. L’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos que no desitja rebre comunicacions comercials mitjançant l’adreça de correu electrònic: info@anperconsultors.com
 5. Cessions: ANPER CONSULTORS, S.L.P., realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
 6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a ANPER CONSULTORS, S.L.P., amb domicili a l’adreça Gran Via Jaume I, 48, 2n-A – 17001 Girona, o a l’adreça de correu electrònic info@anperconsultors.com, indicant la referència LOPD
 7. Mesures de seguretat: ANPER CONSULTORS, S.L.P., l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, el accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
 8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, ANPER CONSULTORS, S.L.P., es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.
 9. Cookies: ANPER CONSULTORS, S.L.P., utilitza la tecnologia cookie quan un usuari entra al lloc web.
 10. L’informem que l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. Si us plau, visiti la nostra política sobre cookies.
 11. Actualització de la Política de Privacitat: ANPER CONSULTORS, S.L.P., pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través de la web i de com la utilitzem.

 

8. LLEI APLICABLE, MEDIACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions regiran i s´interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquesta pàgina web es dirimirà d´acord amb les lleis espanyoles, sometent-se les parts a la competència territorial dels Jutjats  de Girona i superiors jeràrquics, pel cas que no fos possible la prèvia  resolució del conflicte ni directament ni a través de d´un mediador professional, a l´empara del Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils i  la Llei catalana 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l´àmbit del dret privat.

 

9. POLÍTICA DE COOKIES

El nostre lloc web https://anperconsultors.com/ (el “lloc Web “) utilitza una tecnologia anomenada “cookie”, amb la finalitat de poder obtenir informació sobre l’ús del lloc web, millorar l’experiència de l’usuari i garantir el seu correcte funcionament.

 

Definició de Cookie 
Una “cookie” és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, (ordinador o dispositiu mòbil). Aquests arxius tenen la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Així, cada vegada que l’usuari torna a visitar el mateix lloc web, l’explorador recupera l’arxiu i l’envia al servidor del lloc web.
Les cookies tenen diverses funcions entre les que s’inclouen, la de recollir informació sobre les preferències de l’usuari i recordar-la, i en general, facilitar l’ús del lloc web a l’usuari fent que el lloc sigui més útil al personalitzar el seu contingut.
Les cookies es poden classificar en base a diferents paràmetres:

 

1.- Titularitat: cookies pròpies i cookies de tercers: depenent de quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin.
2.- Duració: cookies de sessió i cookies persistents: d’acord amb el termini de temps que romanen emmagatzemades al terminal de l’usuari.
3.- Finalitat: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries, cookies de publicitat
comportamental: d’acord amb la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes.
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades , identificar la sessió o accedir a les parts web d’accés restringit.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi . Per exemple, l’idioma , el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei o el disseny de continguts seleccionat.
 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que o bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar l’anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en a qual es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

 

Cookies utilitzades al nostre lloc web 
El nostre lloc web utilitza tant cookies pròpies, que són les enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web, com cookies de tercers, amb la funció de servir-nos com a eina d’anàlisis de la interacció dels usuaris amb la nostra web, gràcies a elles obtenim una informació que pot ajudar-nos a millorar la navegació i donar un millor servei als usuaris i clients.

 

El nostre lloc web fa servir tant cookies temporals de sessió com cookies persistents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web i les cookies persistents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedides i utilitzades en més d’una sessió.

 

Concretament les COOKIES que fem servir al nostre lloc web són:
 COOKIES

 

Consentiment
Al navegar i continuar al nostre lloc web l’usuari estarà consentint l’ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del consentiment
L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de Cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip utilitzant els ajustaments i configuracions del seu navegador d’Internet.

Modificació de la configuració de les cookies
L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, pel que pot consultar als següents enllaços la forma de fer-ho:

Per obtindre més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot visitar:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies
Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les cookies.

Data de l’ultima actualització: 14 d’abril de 2014

 

Anper Consultors, S.L.P.